5 Σεπ 2013

Αντεπανάσταση και μύθοι περί ξένων σχεδιασμών

Οι αντεπαναστάσεις και τα στρατιωτικά πραξικοπήματα πάντοτε έπαιζαν το χαρτί της «ξένης συνωμοσίας» για να δημιουργήσουν δυσπιστία και να στιγματίσουν οποιονδήποτε τους εναντιώνεται ως προδότη. Η ξένη απειλή δημιουργεί μια κατάσταση εθνικής υστερίας που το καθεστώς εκμεταλλεύεται για να καλύψει τα εγκλήματά του και να δικαιολογήσει την καταστολή.
Δεν είναι τυ­χαίο ότι οι φωνές των αν­θρώ­πων της επο­χής Μου­μπά­ρακ, μέσα κι έξω από την κυ­βέρ­νη­ση –οι οποί­ες σε αυτήν την φάση δεί­χνουν στο σύ­νο­λό τους να παίρ­νουν εντο­λές κα­τευ­θεί­αν από τις υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας- ρη­το­ρεύ­ουν μέ­ρα-νύ­χτα για την «τρο­μο­κρα­τία της Αδελ­φό­τη­τας» και την Αμε­ρι­κα­νι­κή/Σιω­νι­στι­κή υπο­στή­ρι­ξή της. Συ­νε­πώς, κάθε δή­λω­ση από ΗΠΑ/ΕΕ όσον αφορά το πρα­ξι­κό­πη­μα ή τις σφα­γές που ακο­λού­θη­σαν θε­ω­ρεί­ται ανα­πό­σπα­στο μέρος αυτού του σα­τα­νι­κού σχε­δί­ου να πα­λι­νορ­θω­θεί η Αδελ­φό­τη­τα και να επι­τε­θεί στην Αί­γυ­πτο και την ασφά­λειά της. 
Αυτοί που ενα­ντιώ­νο­νται στην στρα­τιω­τι­κή εξου­σία δεν κα­τη­γο­ρού­νται μόνο ότι υπο­στη­ρί­ζουν τους «τρο­μο­κρά­τες Αδελ­φούς» και την Αδελ­φό­τη­τα. Θε­ω­ρού­νται προ­δό­τες που στη­ρί­ξουν το ξένο σχέ­διο να γο­να­τί­σουν την Αί­γυ­πτο. Όλοι όσοι δια­δη­λώ­νουν για τη δη­μο­κρα­τία, όλοι όσοι αμ­φι­σβη­τούν την πο­λι­τι­κή του στρα­τού και όλοι όσοι συμ­με­τέ­χουν σε απερ­γί­ες και κα­τα­λή­ψεις θε­ω­ρού­νται εχθροί και πρά­κτο­ρες του Σιω­νι­στι­κού-Αμε­ρι­κά­νι­κου σχε­δί­ου. Όλοι όσοι ασκούν κρι­τι­κή στον Σίσι ή θε­ω­ρούν τα πρό­σφα­τα γε­γο­νό­τα στην Αί­γυ­πτο ένα αντε­πα­να­στα­τι­κό, αι­μα­τη­ρό πρα­ξι­κό­πη­μα που στο­χεύ­ει να πα­λι­νορ­θώ­σει την Αί­γυ­πτο του Μου­μπά­ρακ δεν είναι μόνο «τρο­μο­κρά­τες της Αδελ­φό­τη­τας» αλλά πρέ­πει να κα­τα­δι­κα­στούν για εσχά­τη προ­δο­σία.
Από τον Μου­μπά­ρακ στον Σίσι

Ας πάμε λίγο πίσω για να ανα­λύ­σου­με την κα­τά­στα­ση. Η Αί­γυ­πτος του Μου­μπά­ρακ –ενά­ντια στην οποία εξε­γέρ­θη­καν οι Αι­γύ­πτιοι το 2011- στη­ρι­ζό­ταν σε τρεις κε­ντρι­κές, αλ­λη­λο­συν­δε­ό­με­νες στρα­τη­γι­κές:
Η πρώτη ήταν μια πο­λι­τι­κή νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρου κα­πι­τα­λι­σμού που φτω­χο­ποί­η­σε την πλειο­ψη­φία των Αι­γυ­πτί­ων προς όφε­λος μιας χού­φτας επι­χει­ρη­μα­τιών, πο­λυ­ε­θνι­κών και των επι­κε­φα­λής των κρα­τι­κών θε­σμών, με το στρα­τό και την ασφά­λεια στην πρώτη γραμ­μή.
Η δεύ­τε­ρη ήταν μια τυ­ραν­νι­κή δι­κτα­το­ρία που επέ­τρε­πε την εφαρ­μο­γή της πρώ­της στρα­τη­γι­κής.
Η τρίτη ήταν μια συμ­μα­χία των στρα­τιω­τι­κών, κα­τα­σταλ­τι­κών και πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων με τον Αμε­ρι­κα­νι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό. Αυτή προ­στά­τευε τα συμ­φέ­ρο­ντα των ΗΠΑ και των βα­σι­κών τους εταί­ρων –το Σιω­νι­στι­κό κρά­τος και τα πλού­σια, πε­τρε­λαϊ­κά κράτη του Κόλ­που, ιδιαί­τε­ρα το βα­σί­λειο της Σα­ου­δι­κής Αρα­βί­ας.
Σε όλη τη διάρ­κεια της 30ε­τούς εξου­σί­ας του Μου­μπά­ρακ, η Αί­γυ­πτος δια­τή­ρη­σε το ρόλο της ως κε­ντρι­κός πε­ρι­φε­ρεια­κός σύμ­μα­χος των ΗΠΑ και του Ισ­ρα­ήλ. Βο­ή­θη­σε να πνι­γεί η Πα­λαι­στι­νια­κή επα­νά­στα­ση. Συ­νέ­βαλ­λε στον πό­λε­μο της Αμε­ρι­κής στο Ιράκ και πα­ρεί­χε όλες τις δυ­να­τές υπη­ρε­σί­ες στον Αμε­ρι­κα­νι­κό/Ισ­ραη­λι­νό ιμπε­ρια­λι­σμό.
Η εξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή του Μου­μπά­ρακ ήταν στο ίδιο πνεύ­μα με και κα­θο­δη­γού­νταν από τον στρα­τό, ο οποί­ος ήταν εξο­πλι­σμέ­νος, εκ­παι­δευ­μέ­νος, χρη­μα­το­δο­τού­με­νος και εγ­γε­νώς δε­μέ­νος με τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό. Το ίδιο ισχύ­ει για τις υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας που έπαι­ξαν ένα ση­μα­ντι­κό ρόλο στον Αμε­ρι­κα­νι­κό πό­λε­μο ενά­ντια στην τρο­μο­κρα­τία και βο­ή­θη­σαν να προ­στα­τευ­τούν τα πε­ρι­φε­ρεια­κά συμ­φέ­ρο­ντα των ΗΠΑ.
Αυτοί οι άξο­νες είναι η ουσία του κρά­τους ενά­ντια στο οποίο ξε­ση­κώ­θη­καν οι Αι­γύ­πτιοι το Γε­νά­ρη του 2011. Η αμε­ρι­κα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση στή­ρι­ξε τον Μου­μπά­ρακ μέχρι τέ­λους, έως ότου και η ίδια και το αι­γυ­πτια­κό στρα­τιω­τι­κό κα­τε­στη­μέ­νο συ­νει­δη­το­ποί­η­σαν ότι ο μόνος τρό­πος για να σωθεί το κα­θε­στώς ήταν να θυ­σιά­σουν τον Μου­μπά­ρακ και με­ρι­κές άλλες ηγε­τι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες. Τότε επε­νέ­βη το Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο των Ενό­πλων Δυ­νά­με­ων (SCAF) για να προ­στα­τεύ­σει τις ίδιες αρχές που εκ­προ­σω­πού­σε ο Μου­μπά­ρακ. Η ίδια τυ­ραν­νία – ο ίδιος κα­πι­τα­λι­σμός – η ίδια στρα­τη­γι­κή συμ­μα­χία με την Ουά­σινγ­κτον, το Τελ Αβίβ και το Ριάντ. Αλλά η επα­νά­στα­ση είχε προ­κα­λέ­σει βαθιά ρήγ­μα­τα στο κα­θε­στώς και ο στρα­τός χρεια­ζό­ταν έναν συ­νε­ταί­ρο που θα μπο­ρού­σε να ελέγ­ξει και να στα­μα­τή­σει την συ­νε­χι­ζό­με­νη επα­νά­στα­ση. Αυτός ήταν ο ρόλος για τον οποίο επε­λέ­γη η Μου­σουλ­μα­νι­κή Αδελ­φό­τη­τα –η με­γα­λύ­τε­ρη πο­λι­τι­κή ορ­γά­νω­ση, που απο­λάμ­βα­νε την με­γα­λύ­τε­ρη επιρ­ροή μέσα στις μάζες.
Η Αδελ­φό­τη­τα, ο στρα­τός και οι ΗΠΑ
Δεν χρειά­ζε­ται καν να εξη­γή­σου­με ότι η ευ­ρω­παϊ­κή και η αμε­ρι­κα­νι­κή ενα­ντί­ω­ση στο πρα­ξι­κό­πη­μα δεν είχε καμία σχέση με τον αν­θρω­πι­σμό ή τη δη­μο­κρα­τία. Αυτές οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυ­νά­μεις λει­τουρ­γούν μόνο με βάση τα συμ­φέ­ρο­ντά τους. Ούτε η κα­τα­δί­κη του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος ση­μαί­νει ότι επέ­λε­ξαν την Αδελ­φό­τη­τα ενά­ντια στους ιστο­ρι­κούς τους συμ­μά­χους, συ­γκε­κρι­μέ­να το στρα­τό και τις μυ­στι­κές υπη­ρε­σί­ες.
Λοι­πόν ποια είναι η ιμπε­ρια­λι­στι­κή στρα­τη­γι­κή των ΗΠΑ και των Ευ­ρω­παί­ων συμ­μά­χων τους στην πε­ριο­χή μας και συ­γκε­κρι­μέ­να όσον αφορά την Αί­γυ­πτο;
Αυτή η στρα­τη­γι­κή μπο­ρεί να «σπά­σει» σε δύο κε­ντρι­κά στοι­χεία. Το πρώτο, φυ­σι­κά, είναι ο πο­λι­τι­κός και στρα­τιω­τι­κός έλεγ­χος των ΗΠΑ πάνω στα πλού­σια, πε­τρε­λαϊ­κά αρα­βι­κά έθνη και ει­δι­κά την Σα­ου­δι­κή Αρα­βία. Το δεύ­τε­ρο είναι η ασφά­λεια του Σιω­νι­στι­κού κρά­τους, το οποίο λει­τουρ­γεί ως ο κε­ντρι­κός στρα­τιω­τι­κός σύμ­μα­χος του αμε­ρι­κα­νι­κού ελέγ­χου στην πε­ριο­χή.
Η ση­μα­σία του πε­τρε­λαί­ου της πε­ριο­χής για τις ΗΠΑ έχει αυ­ξη­θεί κατά τις 3 τε­λευ­ταί­ες δε­κα­ε­τί­ες για αρ­κε­τούς λό­γους. Πρώ­τον, το πε­τρέ­λαιο της πε­ριο­χής πα­ρα­μέ­νει μια βα­σι­κή ενερ­γεια­κή πηγή για πολλά με­γά­λα κα­πι­τα­λι­στι­κά κράτη, συ­γκε­κρι­μέ­να την Κίνα, την Ια­πω­νία και την ΕΕ. Ο αμε­ρι­κα­νι­κός έλεγ­χος πάνω σε αυτό το πο­λύ­τι­μο τρό­παιο είναι κε­ντρι­κής ση­μα­σί­ας για να δια­τη­ρή­σει η Ουά­σινγ­κτον την θέση της στην κο­ρυ­φή της κα­πι­τα­λι­στι­κής πυ­ρα­μί­δας, απέ­να­ντι στην τα­χεία άνοδο άλλων κα­πι­τα­λι­στι­κών «ατμο­μη­χα­νών» όπως η Κίνα. Δεύ­τε­ρον, και ιδιαί­τε­ρα πιο πρό­σφα­τα, τα σεϊ­χά­τα των Σα­ούντ και του Κόλ­που έχουν γίνει κε­ντρι­κά χρη­μα­το­πι­στω­τι­κά κέ­ντρα στο πα­γκό­σμιο κα­πι­τα­λι­στι­κό σύ­στη­μα. Αυτός ο ρόλος τους έγινε ζω­τι­κός ως απο­τέ­λε­σμα της κρί­σης του 2008. Εδώ εντο­πί­ζου­με τη λο­γι­κή πίσω από την αυ­ξα­νό­με­νη κε­ντρι­κό­τη­τα του «δόγ­μα­τος Κάρ­τερ» το οποίο δια­κή­ρυσ­σε, μετά την Ιρα­νι­κή Επα­νά­στα­ση, ότι οποια­δή­πο­τε απει­λή στις πλού­σιες, πε­τρε­λαϊ­κές αρα­βι­κές χώρες θα θε­ω­ρεί­ται άμεση απει­λή στα ζω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των ΗΠΑ και θα απα­ντιέ­ται με τη βία, όπου χρειά­ζε­ται. Αυτό φά­νη­κε στον πό­λε­μο με το Ιράκ το 1991 και με την ει­σβο­λή σ’ αυτό το 2003.
Η Ουά­σινγ­κτον θε­ώ­ρη­σε τις Αρα­βι­κές επα­να­στά­σεις και ει­δι­κά την Αι­γυ­πτια­κή επα­νά­στα­ση, έναν εφιάλ­τη πολύ πιο επι­κίν­δυ­νο από την Ιρα­νι­κή Επα­νά­στα­ση του 1979. Η πι­θα­νό­τη­τα αυτές οι επα­να­στά­σεις να εξα­πλω­θούν στα κράτη του Κόλ­που απο­τε­λού­σε και συ­νε­χί­ζει να απο­τε­λεί μια σο­βα­ρή απει­λή στα στρα­τη­γι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των ΗΠΑ και των Ευ­ρω­παί­ων συμ­μά­χων τους.
Η άνο­δος στην εξου­σία επα­να­στα­τι­κών δυ­νά­με­ων απο­τε­λού­σε μια άλλη απει­λή. Οι ει­ρη­νευ­τι­κές συμ­φω­νί­ες με το Σιω­νι­στι­κό κρά­τος μπο­ρεί να κα­ταρ­γού­νταν και να έμπαι­νε σε αμ­φι­σβή­τη­ση η δύ­να­μη του Ισ­ρα­ήλ και ακόμα και η μα­κρο­πρό­θε­σμη ύπαρ­ξή του.
Οι ΗΠΑ στή­ρι­ξαν την Μου­σουλ­μα­νι­κή Αδελ­φό­τη­τα επει­δή έγινε εμ­φα­νές στη διάρ­κεια της δια­κυ­βέρ­νη­σης του SCAFό­τι η βία από μόνη της δεν μπο­ρού­σε να ανα­κό­ψει την επα­να­στα­τι­κή κα­τά­στα­ση. Η Μου­σουλ­μα­νι­κή Αδελ­φό­τη­τα θα στή­ρι­ζε τις προη­γού­με­νες στρα­τη­γι­κές συμ­μα­χί­ες του κα­θε­στώ­τος.
Με τις ευ­λο­γί­ες της Αμε­ρι­κής, έγινε μια συμ­φω­νία ανά­με­σα στην Αδελ­φό­τη­τα και το Στρα­τό. Η άνο­δος της Αδελ­φό­τη­τας στην εξου­σία έγινε απο­δε­κτή με αντάλ­λαγ­μα την δια­τή­ρη­ση των πο­λι­τι­κών και των συμ­μα­χιών της επο­χής Μου­μπά­ρακ και την εγ­γύ­η­ση ότι τα ζω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα του κα­θε­στώ­τος δεν θα απει­λού­νταν ενώ η λαϊκή οργή θα εκτο­νω­νό­ταν και η επα­νά­στα­ση θα στα­μα­τού­σε.
Η Αδελ­φό­τη­τα ήταν πα­ρα­πά­νω από έτοι­μη να παί­ξει αυτόν τον άθλιο ρόλο και αμέ­σως υπο­σχέ­θη­κε πίστη στην Ουά­σινγ­κτον, στις συμ­φω­νί­ες του Καμπ Ντέι­βιντ και στον Σα­ου­δά­ρα­βα βα­σι­λιά του οποί­ου το χέρι έτρε­ξε να φι­λή­σει. Η δι­καιο­σύ­νη για τους μάρ­τυ­ρες και όλα τα άλλα επα­να­στα­τι­κά αι­τή­μα­τα πε­τά­χτη­καν από το πα­ρά­θυ­ρο. Στους διοι­κη­τές του στρα­τού και της αστυ­νο­μί­ας πα­ρα­χω­ρή­θη­κε μια ασφα­λής έξο­δος και οι οι­κο­νο­μι­κές πο­λι­τι­κές που είχαν ξε­κι­νή­σει ο Μου­μπά­ρακ, οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες και οι στρα­τη­γοί συ­νε­χί­στη­καν.
Οι 5 μήνες που προη­γή­θη­καν της 30ης Ιούνη, η Αί­γυ­πτος έζησε το με­γα­λύ­τε­ρο επί­πε­δο δια­δη­λώ­σε­ων και απερ­γιών πα­γκό­σμια. Στη διάρ­κεια αυτών των 5 μηνών η Αί­γυ­πτος βίωσε πε­ρισ­σό­τε­ρες απερ­γί­ες και δια­δη­λώ­σεις από ότι όλο το 2012, ενώ εκεί­νη η χρο­νιά με τη σειρά της είχε πε­ρισ­σό­τε­ρες κι­νη­το­ποι­ή­σεις από ότι όλη η προη­γού­με­νη δε­κα­ε­τία. (The Egyptian Center for Economic and Social Rights και­Democracy Index Report – Centre for International Development, Μά­η­ς2013)
Έγινε σαφές ότι η προ­ε­δρία του Μόρσι και η κλι­μα­κού­με­νη επα­να­στα­τι­κή οργή των Αι­γυ­πτί­ων απει­λού­σαν όχι μόνο τον Μόρσι και την Αδελ­φό­τη­τα, αλλά το ίδιο το κρά­τος του Μου­μπά­ρακ, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των στρα­τη­γών του και των επι­χει­ρη­μα­τιών. Το κλι­μα­κού­με­νο επα­να­στα­τι­κό κύμα που προη­γή­θη­κε της 30ης Ιούνη και κα­τέ­λη­ξε σ’ αυτήν, προ­κά­λε­σε τον φόβο στην καρ­διά της αμε­ρι­κα­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης. Οι στρα­τη­γοί και τα κα­τά­λοι­πα του πα­λιού κα­θε­στώ­τος σχε­δί­α­σαν πώς να χα­λι­να­γω­γή­σουν το επα­να­στα­τι­κό κύμα, στη διάρ­κεια των προ­ε­τοι­μα­σιών τους για το πρα­ξι­κό­πη­μα της 3ης Ιούλη. Οι επα­κό­λου­θες σφα­γές και η κραυ­γα­λέα πα­λι­νόρ­θω­ση του πα­λιού κρα­τι­κού μη­χα­νι­σμού είναι μόνο το πρε­λού­διο μιας αντε­πα­νά­στα­σης της οποί­ας τη γέν­νη­ση πα­ρα­κο­λου­θού­με σή­με­ρα.
Οι ΗΠΑ δεν σχε­διά­ζουν να πα­λι­νορ­θώ­σουν την Αδελ­φό­τη­τα. Οι ΗΠΑ φο­βού­νται ότι η σκλη­ρή κα­τα­στο­λή που έχει εξα­πο­λύ­σει ο Σίσι μπο­ρεί να γυ­ρί­σει μπού­με­ρανγκ και να απο­δει­χτεί επι­ζή­μια για όλες τις με­ριές. Ένα σε­νά­ριο θα μπο­ρού­σε να οδη­γή­σει την Αί­γυ­πτο στο δρόμο της Αλ­γε­ρί­ας: Έναν πολ­λα­πλα­σια­σμό της τρο­μο­κρα­τί­ας και έναν πα­ρα­τε­τα­μέ­νο εμ­φύ­λιο πό­λε­μο που θα απει­λεί τα Αμε­ρι­κα­νι­κά και Ευ­ρω­παϊ­κά στρα­τη­γι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Η Διώ­ρυ­γα του Σουέζ, η ασφά­λεια του Ισ­ρα­ήλ και τα κύ­μα­τα πα­ρά­νο­μης με­τα­νά­στευ­σης στη Με­σό­γειο είναι όλοι ση­μα­ντι­κοί πα­ρά­γο­ντες.
Μια άλλη πι­θα­νό­τη­τα είναι να οδη­γη­θεί ο Σίσι σε σύ­γκρου­ση με ένα νέο επα­να­στα­τι­κό κύμα, όπως συ­νέ­βη με το SCAFκαι τον Μόρσι πριν από αυτόν. Αυτός ο γύρος ανα­μέ­τρη­σης θα μπο­ρού­σε να απει­λή­σει πραγ­μα­τι­κά σε με­γά­λο βαθμό την Αι­γυ­πτια­κή άρ­χου­σα τάξη, το βαθύ κρά­τος και τα πε­ρι­φε­ρεια­κά συμ­φέ­ρο­ντα του αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού.
Η δια­μά­χη ανά­με­σα στον Σίσι και τις ΗΠΑ είναι απλώς γύρω από το ποια προ­σέγ­γι­ση πρέ­πει να υιο­θε­τη­θεί για να στα­θε­ρο­ποι­η­θεί η κα­τά­στα­ση προς όφε­λος και των δύο ιστο­ρι­κών συ­νε­ταί­ρων. Τε­λι­κά αυτός ο καυ­γάς δεν θα οδη­γή­σει σε κα­τάρ­ρευ­ση των σχέ­σε­ών τους ή σε οποιεσ­δή­πο­τε πραγ­μα­τι­κές κυ­ρώ­σεις. Η πο­λι­τι­κή και οι­κο­νο­μι­κή επέν­δυ­ση των ΗΠΑ στη σχέση τους με την Αί­γυ­πτο και το στρα­τό της δεν θα ακυ­ρω­θεί για χάρη της Αδελ­φό­τη­τας –μια ορ­γά­νω­ση που έχει ήδη απο­δεί­ξει την απο­τυ­χία της.
Ίσως η δε­δο­μέ­νη αντί­δρα­ση της Αδελ­φό­τη­τας και του ευ­ρύ­τε­ρου Ισλα­μι­κού κι­νή­μα­τος στις επι­θέ­σεις και τις σφα­γές να ήταν αυτό που βο­ή­θη­σε πε­ρισ­σό­τε­ρο από όλα τον Σίσι. Μια ένο­πλη τρο­μο­κρα­τι­κή εκ­στρα­τεία που στο­χο­ποιού­σε όχι μόνο το στρα­τό και την αστυ­νο­μία, αλλά και δε­κά­δες εκ­κλη­σί­ες και Χρι­στια­νι­κά ιδρύ­μα­τα ήταν η σπα­σμω­δι­κή τους αντί­δρα­ση. Εξα­πο­λύ­θη­κε μια απο­κρου­στι­κή ανα­κί­νη­ση θρη­σκευ­τι­κού μί­σους και σφα­γές, λες και το πρα­ξι­κό­πη­μα το ορ­γά­νω­σαν οι Κό­πτες και όχι οι στρα­τη­γοί.
Η σύν­δε­ση του ισλα­μι­κού κι­νή­μα­τος και της αντί­στα­σής του (είτε ένο­πλης είτε άο­πλης) με ξένες συ­νω­μο­σί­ες δεν έχει στόχο μόνο να δαι­μο­νο­ποι­ή­σει τους ισλα­μι­στές και όποιον άλλο ενα­ντιώ­νε­ται στην αντε­πα­νά­στα­ση. Είναι επί­σης μια δια­φη­μι­στι­κή εκ­στρα­τεία που ψευ­δώς ανα­δει­κνύ­ει τον πα­τριω­τι­σμό του στρα­τού και επι­χει­ρεί να συν­δέ­σει συμ­βο­λι­κά τον ηγέτη του με τον Γκα­μάλ Αμπ­ντέλ Νάσερ και την εποχή της εθνι­κής απε­λευ­θέ­ρω­σης.
Δυ­στυ­χώς πολ­λοί φι­λε­λεύ­θε­ροι και εκεί­νοι που προ­έρ­χο­νταν από την Αρι­στε­ρά συμ­με­τέ­χουν σε αυτήν την εκ­στρα­τεία. Ένα πα­ρά­δειγ­μα είναι η ανα­κοί­νω­ση του Αι­γυ­πτια­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος που ανα­φέ­ρε­ται στην «Ισλα­μι­κή τρο­μο­κρα­τία και τους δε­σμούς της με την Σιω­νι­στι­κή Αμε­ρι­κα­νι­κή συμ­μα­χία που επι­διώ­κει να δια­λύ­σει το έθνος μας και την πε­ριο­χή, με στόχο να ξα­να­σχε­διά­ζει το χάρτη στα πλαί­σια του σχε­δί­ου της Ευ­ρύ­τε­ρης Μέσης Ανα­το­λής το οποίο θα κα­θι­στά τις ΗΠΑ πα­γκό­σμιο ηγέτη, το Ισ­ρα­ήλ το ισχυ­ρό­τε­ρο έθνος στην πε­ριο­χή και απο­δυ­να­μώ­νει το κρά­τος της Αι­γύ­πτου. Τα υπό­λοι­πα αρα­βι­κά έθνη θα με­τα­τρα­πούν σε απλά πλο­κά­μια της Τουρ­κι­κής-Ισ­ραη­λι­νής-Αμε­ρι­κα­νι­κής συμ­μα­χί­ας». Η ανα­κοί­νω­ση επί­σης ανα­φέ­ρε­ται στην ανά­γκη «να στα­θού­με στο πλευ­ρό της αστυ­νο­μί­ας και του στρα­τού στον πό­λε­μό τους ενά­ντια στον τρο­μο­κρα­τι­κό θρη­σκευ­τι­κό φα­σι­σμό» κλπ. Μοιά­ζει σαν να πρό­κει­ται για έναν πό­λε­μο εθνι­κής απε­λευ­θέ­ρω­σης και ο Σίσι να έχει μόλις εθνι­κο­ποι­ή­σει τη Διώ­ρυ­γα του Σουέζ.
Το Κόμμα Σο­σια­λι­στι­κή Λαϊκή Συμ­μα­χία ισχυ­ρί­ζε­ται τα ίδια όσον αφορά «τη συ­νω­μο­σία» και κα­τα­λή­γει σε μια από τις τε­λευ­ταί­ες ανα­κοι­νώ­σεις του με την «συ­νερ­γα­σία για να αντι­με­τω­πί­σου­με το Σιω­νι­στι­κό-Αμε­ρι­κά­νι­κο σχέ­διο».
Όλα τα πα­ρα­πά­νω είναι σε ευ­θεία αντί­θε­ση με τα πραγ­μα­τι­κά γε­γο­νό­τα. Οι βα­σι­κοί υπο­στη­ρι­κτές της αι­μα­τη­ρής εκ­στρα­τεί­ας του Σίσι είναι το βα­σί­λειο της Σα­ου­δι­κής Αρα­βί­ας και τα Εμι­ρά­τα από τη μία και το Ισ­ρα­ήλ από την άλλη. Με άλλα λόγια, τα βα­σι­κά κέ­ντρα της αντε­πα­νά­στα­σης στον αρα­βι­κό κόσμο τις τε­λευ­ταί­ες έξι δε­κα­ε­τί­ες και οι αφο­σιω­μέ­νοι υπο­στη­ρι­κτές του Μου­μπα­ρα­κι­κού κα­θε­στώ­τος.
Η Σα­ου­δι­κή Αρα­βία, ο Σίσι και η αντι­πο­λί­τευ­ση
Η οι­κο­νο­μι­κή δύ­να­μη και η επιρ­ροή των κρα­τών του Κόλ­που έχει αυ­ξη­θεί στη διάρ­κεια των δύο τε­λευ­ταί­ων δε­κα­ε­τιών. Το επί­κε­ντρο της εξου­σί­ας βρί­σκε­ται στον άξονα Σα­ούντ-Εμι­ρά­τα που έχει με­τα­τρα­πεί σε πα­γκό­σμια «ατμο­μη­χα­νή» της χρη­μα­το­δό­τη­σης του κα­πι­τα­λι­στι­κού συ­στή­μα­τος. Σύμ­φω­να με στα­τι­στι­κές που δη­μο­σιεύ­τη­καν στο Πε­ριο­δι­κό Fortune, η αξία των πε­τρε­λαϊ­κών εξα­γω­γών από το Συμ­βού­λιο Συ­νερ­γα­σί­ας του Κόλ­που (GCC) έφτα­σε τα 500 δισ. δο­λά­ρια το 2008. Οι επεν­δύ­σεις στο εξω­τε­ρι­κό από τις ίδιες χώρες έφτα­σε τα 530 δισ. δο­λά­ρια την πε­ρί­ο­δο 2002-2006. Αυτές οι επεν­δύ­σεις πε­ρι­λάμ­βα­ναν 300 δισ. στις ΗΠΑ και 60 δισ. στη Μέση Ανα­το­λή. Αυτές οι επεν­δύ­σεις τρι­πλα­σιά­στη­καν την πε­ρί­ο­δο 2002-2009 σε ένα συ­νο­λι­κό ποσό που εκτι­μά­ται πάνω από 1,4 τρισ. δο­λά­ρια. Με επι­κε­φα­λής τη συμ­μα­χία Σα­ούντ-Εμι­ρά­των, τα κράτη του Κόλ­που έχουν γίνει ο τρί­τος με­γα­λύ­τε­ρος κά­το­χος αμε­ρι­κα­νι­κών ομο­λό­γων μετά την Κίνα και την Ια­πω­νία.  
Αυτό το οι­κο­νο­μι­κό βάρος αντα­να­κλά­ται και στην θέση που έχουν αυτές οι χώρες στην Αμε­ρι­κα­νι­κή πο­λι­τι­κή και στην αυ­ξα­νό­με­νη επιρ­ροή τους στον αρα­βι­κό κόσμο και ει­δι­κά στην Αί­γυ­πτο. Η σχέση ανά­με­σα στην Αι­γυ­πτια­κή οι­κο­νο­μία και τον Κόλπο έχει με­τα­σχη­μα­τι­στεί: από την απλή εξα­γω­γή ερ­γα­τι­κής δύ­να­μης από την Αί­γυ­πτο στον Κόλπο έχει εξε­λι­χθεί σε μια πραγ­μα­τι­κή σχέση συ­νερ­γα­σί­ας του Κόλ­που με την αι­γυ­πτια­κή άρ­χου­σα τάξη και το στρα­τιω­τι­κό κα­τε­στη­μέ­νο σε όλα τα πεδία της οι­κο­νο­μί­ας, από την αγρο­τι­κή πα­ρα­γω­γή και τη βιο­μη­χα­νία ως τις επεν­δύ­σεις σε ακί­νη­τα και τη χρη­μα­το­δό­τη­ση.
Δεν επαρ­κεί εδώ ο χώρος για να κα­λύ­ψου­με ανα­λυ­τι­κά την έκτα­ση και τον χα­ρα­κτή­ρα αυτής της συ­νερ­γα­σί­ας, αλλά αρκεί να δη­λώ­σου­με ότι ξε­περ­νά τις Αμε­ρι­κα­νι­κές και Ευ­ρω­παϊ­κές επεν­δύ­σεις στους πε­ρισ­σό­τε­ρους το­μείς, ιδιαί­τε­ρα στις τρά­πε­ζες, τα ακί­νη­τα και τις κα­τα­σκευ­ές (για λε­πτο­μέ­ρειες βλέπε: Ζιλ­μπέρ Ασκάρ, «Ο Λαός Απαι­τεί» και AdamHanieh, «Κα­πι­τα­λι­σμός και Τά­ξεις στα Αρα­βι­κά Κράτη του Κόλ­που»).
Είναι λο­γι­κό ότι αυτά τα κράτη είναι στην πρώτη γραμ­μή της υπο­στή­ρι­ξης στο κα­θε­στώς του Μου­μπά­ρακ, τους στρα­τη­γούς και τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες. Δεν είναι έκ­πλη­ξη πως είναι οι βα­σι­κοί υπο­στη­ρι­κτές του Στρα­τη­γού Σίσι και της αντε­πα­νά­στα­σης και είναι ξε­κά­θα­ρο γιατί ο Σίσι πό­ντα­ρε στην θέ­λη­ση και την ικα­νό­τη­τα του Σα­ου­δά­ρα­βα Βα­σι­λιά και των συ­νερ­γα­τών του να χρη­μα­το­δο­τή­σει την κα­τα­στρο­φή της αι­γυ­πτια­κής επα­νά­στα­σης και την πα­λι­νόρ­θω­ση του πα­λιού κρά­τους.
Ο Βα­σι­λιάς της Σα­ου­δι­κής Αρα­βί­ας -το κέ­ντρο της συ­ντή­ρη­σης και της τυ­ραν­νί­ας και η όαση του Ουα­χα­μπι­σμού και του Ισλα­μι­κού φο­ντα­με­ντα­λι­σμού- ήταν ο πρώ­τος που συ­νε­χά­ρη το πρα­ξι­κό­πη­μα και αφιέ­ρω­σε μια ομι­λία του σε επαί­νους για τον Σίσι και σε υπο­στή­ρι­ξη του πο­λέ­μου του ενά­ντια στην τρο­μο­κρα­τία. Του υπο­σχέ­θη­κε αμέ­τρη­τα δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια. Αυτό που είναι πα­ρά­ξε­νο δεν είναι η στάση του Βα­σι­λιά ή η υπο­στή­ρι­ξή του στον Σίσι, αλλά η αντί­δρα­ση των Αι­γυ­πτια­κών πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων που δεν θε­ω­ρού­νταν μόνο τμήμα της αντι­πο­λί­τευ­σης αλλά και επα­να­στα­τι­κές. Το Κί­νη­μα Τα­μα­ρόντ έρανε με επαί­νους την ομι­λία, χα­ρα­κτη­ρί­ζο­ντάς την «σε­βα­σμό της νο­μι­μο­ποί­η­σης και της πο­λι­τι­κής βού­λη­σης της Αι­γύ­πτου», χαι­ρε­τί­ζο­ντας ου­σια­στι­κά τον Βα­σι­λιά Αμπ­ντά­λα. Ο να­σε­ρι­κός και επι­κε­φα­λής του Αι­γυ­πτια­κού Λαϊ­κού Ρεύ­μα­τος, Χα­μντίν Σα­μπά­χι, εγκω­μί­α­σε τον ρόλο των Σα­ούντ ως υπο­στη­ρι­κτών και επι­βε­βαί­ω­σε την υπο­στή­ρι­ξή του στις πρά­ξεις του κα­θε­στώ­τος ενά­ντια στους δια­δη­λω­τές. Στον προ­σω­πι­κό του λο­γα­ρια­σμό στο Τουί­τερ ο Σα­μπά­χι έγρα­ψε «Χαι­ρε­τι­σμός στην στάση που πήραν οι Σα­ούντ και τα Εμι­ρά­τα υπέρ της Αι­γύ­πτου».
Αυτός ο Βα­σι­λιάς, ο νού­με­ρο ένα εχθρός της Αι­γυ­πτια­κής Επα­νά­στα­σης, ο Φρου­ρός των Δύο Ιερών Τζα­μιών -Ουά­σινγ­κτον και Τελ Αβίβ- έγινε ήρωας στα μάτια αυτών των αν­θρώ­πων!
Ισ­ρα­ήλ και Σίσι
Αυτό για το οποίο δεν ακού­με τί­πο­τα στα ΜΜΕ των υπη­ρε­σιών ασφα­λεί­ας είναι η στάση που πήραν οι ηγέ­τες του εχθρι­κού Σιω­νι­στι­κού Κρά­τους. Θα υπέ­θε­τε κα­νείς πως αν ο Σίσι είναι πραγ­μα­τι­κός εθνι­κός ήρωας θα επα­να­διεκ­δι­κού­σε την ανε­ξαρ­τη­σία της Αι­γύ­πτου και οι Σιω­νι­στές, τρο­μο­κρα­τη­μέ­νοι, θα κα­λού­σαν για την επι­στρο­φή της Αδελ­φό­τη­τας. Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν θα μπο­ρού­σε να απέ­χει πε­ρισ­σό­τε­ρο από αυτές τις κα­τα­σκευα­σμέ­νες φα­ντα­σιώ­σεις.
Ο BinyaminBen-Eliezer, πρώην υπουρ­γός Άμυ­νας του Ισ­ρα­ήλ και σύμ­μα­χος του Μου­μπά­ρακ δή­λω­σε «Κατά τη γνώμη μου, αν ο Σίσι δεν έκανε αυτά τα γρή­γο­ρα απο­φα­σι­στι­κά βή­μα­τα, το αι­γυ­πτια­κό κα­θε­στώς θα γι­νό­ταν πα­ρό­μοιο με αυτό του Ιράν. Θα εί­χα­με να αντι­με­τω­πί­σου­με μια Αι­γυ­πτια­κή εκ­δο­χή των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης στα νότια σύ­νο­ρά μας». Δή­λω­σε επί­σης ότι η Ει­ρη­νευ­τι­κή Συμ­φω­νία θα είναι ασφα­λής στα χέρια του Σίσι και ότι η συ­νερ­γα­σία ανά­με­σα στους στρα­τούς της Αι­γύ­πτου και του Ισ­ρα­ήλ συ­νε­χί­ζε­ται (Maariv, 20/8/2013).
Ο προη­γού­με­νος πρω­θυ­πουρ­γός του Ισ­ρα­ήλ, Έχουντ Μπά­ρακ, ανα­κοί­νω­σε ότι όλος ο πλα­νή­της απο­δέ­χε­ται και υπο­στη­ρί­ζει τον Σίσι (συ­νέ­ντευ­ξη στο CNN, 16/8/2013).
Ένας εκ­πρό­σω­πος του Ισ­ρα­ήλ είπε στους NewYorkTimesό­τι το κα­θε­στώς του Σίσι πρέ­πει να υπο­στη­ρι­χθεί επει­δή είναι η κα­λύ­τε­ρη δια­θέ­σι­μη επι­λο­γή σε αυτήν την συ­γκυ­ρία.
Ο MordechaiKedar, ερευ­νη­τής στο Κέ­ντρο Στρα­τη­γι­κών Ερευ­νών Begin-Sadat, εξέ­φρα­σε πα­ρό­μοιες από­ψεις στην JerusalemPost.
Με πρα­κτι­κούς όρους, η AIPACε­πι­δί­δε­ται σε έντο­νο «λό­μπινγκ» στην Ουά­σινγ­κτον υπέρ του Σίσι και με στόχο να απο­τρέ­ψει την δια­κο­πή της βο­ή­θειας στον Αι­γυ­πτια­κό Στρα­τό (NewYorkTimes, 18/8/2013).
Με άλλα λόγια, ο εχθρός του αι­γυ­πτια­κού λαού που τα αντε­πα­να­στα­τι­κά ΜΜΕ ισχυ­ρί­ζο­νται ότι υπο­στη­ρί­ζει την Ισλα­μι­κή Τρο­μο­κρα­τία στην Αί­γυ­πτο, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα υπο­στη­ρί­ζει πλή­ρως τον Σίσι. Στέ­κο­νται απο­φα­σι­στι­κά πίσω από το Αι­γυ­πτια­κό Κρά­τος και τους θε­σμούς του, το πρα­ξι­κό­πη­μα, την αντε­πα­νά­στα­ση και φυ­σι­κά τη συ­ντρι­βή κάθε αντι­πο­λί­τευ­σης, πρώτα και κύρια της Μου­σουλ­μα­νι­κής Αδελ­φό­τη­τας. Τόσος απο­προ­σα­να­το­λι­σμός. Τέ­τοια δυ­να­τό­τη­τα ψε­μά­των και κα­τα­σκευ­ής μιας εναλ­λα­κτι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας. Δεν θα μπο­ρού­σαν να απέ­χουν πε­ρισ­σό­τε­ρο από την αλή­θεια.
Οι εξαι­ρέ­σεις: Κατάρ και Τουρ­κία
Μόνο το Κατάρ πάει κό­ντρα στο ρεύμα των άλλων πλού­σιων, πε­τρε­λαϊ­κών Κρα­τών του Κόλ­που. Ενώ αυτά τα Κράτη ακο­λου­θούν την πο­λι­τι­κή γραμ­μή που κα­θο­ρί­ζει ο άξο­νας Σα­ούντ-Εμι­ρά­τα, το Κατάρ επι­διώ­κει να δια­τη­ρεί κά­ποια ανε­ξαρ­τη­σία από το Μη­τρι­κό Βα­σί­λειο. Όσο μά­ταιη κι αν να είναι ίσως η προ­σπά­θεια, και πα­ρό­τι απο­τε­λεί έναν νάνο σε μέ­γε­θος και πλη­θυ­σμό, το Κατάρ είναι σε μια κα­τά­στα­ση διαρ­κούς έντα­σης και αντα­γω­νι­σμού με την εξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή των Σα­ούντ.
Το Κατάρ έχει τη δυ­να­τό­τη­τα να συ­ντη­ρεί τις φι­λο­δο­ξί­ες του, εξαι­τί­ας του τε­ρά­στιου πλού­του που πα­ρά­γει από τις εξα­γω­γές αε­ρί­ου και πε­τρε­λαί­ου. Η αξία αυτών των εξα­γω­γών ξε­πέ­ρα­σε το 43 δισ. το έτος 2010-11 και ελέγ­χε­ται από τον Εμίρη του Κατάρ.
Αυτή η διαρ­κής ροή πλού­του αξιο­ποιεί­ται από τον Κα­τα­ρια­νό Εμίρη για να κερ­δί­σει δικό του πε­ρι­φε­ρεια­κό πο­λι­τι­κό βάρος, πέρα από την άμεση επιρ­ροή των Σα­ούντ. Υπάρ­χουν αμέ­τρη­τα πα­ρα­δείγ­μα­τα αυτών των προ­σπα­θειών: Η εγκα­θί­δρυ­ση στε­νών σχέ­σε­ων με το Ιράν, ενώ την ίδια ώρα απλώ­νει το χέρι στο Ισ­ρα­ήλ και φι­λο­ξε­νεί την με­γα­λύ­τε­ρη αμε­ρι­κα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή βάση στην πε­ριο­χή. Η υπο­στή­ρι­ξη στην Χαμάς και η διευ­κό­λυν­ση των συ­νο­μι­λιών με τη Φατάχ. Η υπο­στή­ρι­ξη στο κόμμα του Σαάντ Ελ Χα­ρί­ρι και έπει­τα η χρη­μα­το­δό­τη­ση της ανοι­κο­δό­μη­σης του Νό­τιου Λι­βά­νου μετά τον πό­λε­μο του 2006. Αλλά το Κατάρ έκανε δύο ιδιαί­τε­ρα ση­μα­ντι­κές κι­νή­σεις στην προ­σπά­θειά του να απο­κτή­σει μια ανε­ξάρ­τη­τη εθνι­κή φωνή. Όταν οι σχέ­σεις των Αδελ­φών Μου­σουλ­μά­νων με το Σα­ου­δι­κό Σεϊ­χά­το ήταν κλο­νι­σμέ­νες, το Κατάρ πήρε υπό την προ­στα­σία του την Αδελ­φό­τη­τα. Από τη δε­κα­ε­τία του ’80 το Κατάρ έχει προ­σφέ­ρει κα­τα­φύ­γιο στον κο­ρυ­φαίο θε­ω­ρη­τι­κό της Αδελ­φό­τη­τας, τον Γιου­σέφ Ελ Καρ­ντά­ουι. Έπει­τα, υπάρ­χει το Αλ-Τζα­ζί­ρα. Το Κατάρ επέ­τρε­ψε, ιδιαί­τε­ρα μετά το ξέ­σπα­σμα της Αι­γυ­πτια­κής Επα­νά­στα­σης, αυτό το κα­θο­ρι­στι­κό Μέσο Ενη­μέ­ρω­σης να λει­τουρ­γή­σει ως «φωνή» της Αδελ­φό­τη­τας. Όλα αυτά γί­νο­νται με φόντο τις μα­κρο­χρό­νιες εντά­σεις ανά­με­σα στην Αδελ­φό­τη­τα και την Σα­ου­δι­κή Αρα­βία, που ξε­κί­νη­σαν από την ενα­ντί­ω­ση της Αδελ­φό­τη­τας στον πό­λε­μο της Αμε­ρι­κής στο Ιράκ τη δε­κα­ε­τία του ’90.
Σε αυτό το πλαί­σιο μπο­ρού­με να κα­τα­νο­ή­σου­με αυτό το μικρό Κρα­τί­διο και την υπο­στή­ρι­ξη του φι­λό­δο­ξου Εμίρη του στην Αδελ­φό­τη­τα, πριν και στη διάρ­κεια της εξου­σί­ας του Μόρσι. Αυτό εξη­γεί επί­σης τη στάση του ενά­ντια στην εκ­δί­ω­ξη του Μόρσι και την εξου­σία του Σίσι.
Η στάση της Τουρ­κί­ας είναι πιο απλή και πιο λο­γι­κή από ότι του Κατάρ. Με την Ισλα­μι­κή λαϊκή του βάση, την τα­χεία οι­κο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη και την μα­ταιω­μέ­νη από­πει­ρα να μπει στην ΕΕ, ο Ερ­ντο­γάν έχει τε­ρά­στια ανά­γκη να απο­κτή­σει πε­ρι­φε­ρεια­κό γε­ω­πο­λι­τι­κό βάρος, στα πρό­τυ­πα της πα­λιάς Οθω­μα­νι­κής Αυ­το­κρα­το­ρί­ας. Αυτό το όραμα άρ­χι­σε να υλο­ποιεί­ται μετά την άνοδο των Ισλα­μι­στών στην εξου­σία σε Τυ­νη­σία και Αί­γυ­πτο.
Είναι ξε­κά­θα­ρο, σε αυτό το πλαί­σιο, γιατί ο Ερ­ντο­γάν κα­τήγ­γει­λε το πρα­ξι­κό­πη­μα του Σίσι και την βίαιη επί­θε­ση στην Αδελ­φό­τη­τα. Οι ανη­συ­χί­ες του έχουν να κά­νουν με τις αρ­νη­τι­κές επι­πτώ­σεις που έχει αυτή η αλ­λα­γή για τα τουρ­κι­κά πε­ρι­φε­ρεια­κά συμ­φέ­ρο­ντα και σί­γου­ρα όχι με την αν­θρω­πιά του ή τη δίψα του για επα­να­στα­τι­κή αλ­λα­γή.
Η αντε­πα­νά­στα­ση ισχυ­ρί­ζε­ται ότι όλος ο πλα­νή­της υπο­στη­ρί­ζει την Αδελ­φό­τη­τα. Η Αδελ­φό­τη­τα πράγ­μα­τι θα ήταν πρό­θυ­μη να δε­χτεί βο­ή­θεια ακόμα κι από τον ίδιο το διά­ο­λο, αλλά τα πραγ­μα­τι­κά γε­γο­νό­τα δεί­χνουν ότι το πρα­ξι­κό­πη­μα του Σίσι υπο­στη­ρί­ζε­ται θερμά από το Ισ­ρα­ήλ και την Σα­ου­δι­κή Αρα­βία και έμ­με­σα από μια ανή­συ­χη Ουά­σινγ­κτον.
Η Αι­γυ­πτια­κή λαϊκή επα­νά­στα­ση δεν θα πε­τύ­χει αν δεν έρθει σε ρήξη με την ιμπε­ρια­λι­στι­κή ατζέ­ντα που επι­βάλ­λουν η Αμε­ρι­κή, το Ισ­ρα­ήλ και οι πε­ρι­φε­ρεια­κοί σύμ­μα­χοι, είτε πρό­κει­ται για τη Σα­ου­δι­κή Αρα­βία και τα Εμι­ρά­τα είτε το Κατάρ και η Τουρ­κία. Ο Μόρσι απέ­τυ­χε να δια­σφα­λί­σει οποια­δή­πο­τε αυ­το­νο­μία ή να σπά­σει τους πε­ριο­ρι­σμούς της εξάρ­τη­σης. Πέ­φτο­ντας στην αγκα­λιά των βα­σι­λιά­δων και των πρι­γκί­πων του πε­τρε­λαί­ου του Κόλ­που, ο Σίσι ακο­λου­θεί τον ίδιο δρόμο.
Δυ­στυ­χώς η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα λίγη ση­μα­σία έχει μπρο­στά στην μι­ντια­κή φρε­νί­τι­δα που ενορ­χη­στρώ­νει η αντε­πα­νά­στα­ση για να κα­λύ­ψει τα εγκλή­μα­τά της. Οι κα­τη­γο­ρί­ες για προ­δο­σία δεν θα στα­μα­τή­σουν στην Αδελ­φό­τη­τα. Όπως ανα­φέρ­θη­κε και στην αρχή αυτού του άρ­θρου, οι κα­τη­γο­ρί­ες για προ­δο­σία θα επε­κτα­θούν σε όλους όσους ενα­ντιώ­νο­νται στο πρα­ξι­κό­πη­μα και απαι­τούν τα δι­καιώ­μα­τά τους. Εκτός από τους συ­νή­θεις υπό­πτους, και εκεί­νοι οι φι­λε­λεύ­θε­ροι, αρι­στε­ροί και δια­νο­ού­με­νοι που πού­λη­σαν τις ψυχές τους στρα­τη­γούς, θα δια­κι­νούν κα­τη­γο­ρί­ες και ύβρεις.
Όλα αυτά δεν δι­καιο­λο­γούν κά­ποια από­γνω­ση ή απελ­πι­σία για την Αι­γυ­πτια­κή Επα­νά­στα­ση. Δεν είναι η πρώτη ούτε θα είναι η τε­λευ­ταία φορά που το κα­θε­στώς επι­διώ­κει να εξα­πα­τή­σει το λαό. Οι Αι­γύ­πτιοι έχουν απο­δεί­ξει ξανά και ξανά ότι γρή­γο­ρα βλέ­πουν πίσω από τα ψέ­μα­τα και, με την επα­να­στα­τι­κή εμπει­ρία που κου­βα­λά­νε, ανα­γνω­ρί­ζουν τους πραγ­μα­τι­κούς εχθρούς τους. Υπάρ­χουν ακόμα πολ­λές μάχες που θα δο­θούν. Κά­ποιες θα τις χά­σου­με, κά­ποιες θα τις κερ­δί­σου­με, αλλά θα συ­νε­χί­σου­με να μα­θαί­νου­με από τα λάθη μας και τις θυ­σί­ες μας μέχρι η επα­νά­στα­σή μας να πε­τύ­χει.

*Ο Sameh Naguib είναι ηγε­τι­κό στέ­λε­χος των Επα­να­στα­τών Σο­σια­λι­στών (Αί­γυ­πτος)
- See more at: http://rproject.gr/article/antepanastasi-kai-mythoi-peri-xenon-shediasmon#sthash.dUSrtPB9.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ εκτονώνεστε ...